ሽ.ኤ.ማ.ፍ.ሰ.መ.- ህጹጽ ምሕጽንታን ጻውዒትን

“ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን” ብምኽንያት ሓደገኛ ለበዳ ኮቪድ-19 (COVID-19) ህዝቢ ኤርትራ ካብ‘ዚ ናይ ለበዳን ቅልውላው ጥዕናን ብሰላም ክገላገል ተስፍኡን ባህጉን ከምኡ’ውን(ምድንጋጹን)ምርግጋጽን ምግላጽን ግቡእ ምዃኑ ስለዝኣምን ነዚ ዝስዕብ መግለጽን ምሕጽንታን የቕርብ።

ኣብ‘ዞም ዝሓለፉ 20ን ልዕሊኡን ዓመታት ፣ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ምዕባለ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕክምና ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከተንቆልቁል ጸኒሓ ኣላ። ጥዕናዊ ኣገልግሎታት ብስእነት ሕክምናዊ ንዋት ተጠቒዑ፣ ቀረብ መድሃኒታት ዳርጋ ፈጺሙ ኣብ ዝተሳኣነሉ

ኩነታትን ነጻ ጥዕናዊ ኣገልግሎታት ዝህባ ማእከላት ጥዕና ኣብ ዝተዓጽዋሉ ኩነታት ትርከብ ኣላ። ኣብ’ዚ ህልው ኩነታት ኣሽሓት መንእሰያት ኣብ ግዱድ ወትሃደራዊ ኣገልግሎት ተጸሚዶም ፣ ብዙሓት ቆልዑን ቁጽሪ ዘይብሎም ወለድን ኣረጋውያንን ድማ ብዘይ ውሕስነት ዕለታዊ መነባብሮ ንከበድቲ ሽግራት ተቓሊዖም ይርከቡ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና ብዘይ ውሕስነት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መሰረታዊ ቀረባትን ተደርብዩ፡ ይትረፍ ኣብ ንቡር ኩነታት’ውን ንዘይጽወር ሽግር ተቓሊዑ ይርከብ። ስለ‘ዚ ድማ ኣብ’ዚ COVID-19 ኣብ ዓለም ብቕልጡፍ ዝላብዓሉ ዘሎ ኩነታት፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘሻቕልን ሓደገኛን ሃዋህው ከምዘሎ ምግማት ኣየሸግርን።

ኣብ‘ዚ ዘየላቡ ህሞት ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍሕን ሰብኣዊ መሰላትን ፡ ህዝብና ኣብ’ዚ ህልው ኩነታት ከጋጥምዎ ዝኽእሉ ሽግራት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት‘ውን ዝጸንሑ ኣመለኻኽታን ጸቕጥታትን’ውን ምኽንያት ኣብ ግምት ብምእታው ስክፍታታቱ ይገልጽ። ብምኽንያት እቶም ብተኻታታሊ ከጋጥሙ ዝጸንሑ ሽግራት ሃገርና ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዓብይ ሓደጋ ንምግጣም ዘኽእላ ዓቕሚ ተዳኺሙ’ዩ። ስለዚ’ውን ምስ‘ዚ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ዝተኣሳሰር ምሕጽንታ ኩሎም ዝምልከቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ብዝተወሃሃደን ስሙርን ኣገባብ ንዝምልከቶም ሰብ-መዚ ኤርትራ ዕቱብ ቆላሕታ ክገብርሉ ቅጽበታውን ሓያልን ጠለብ ከቕርቡ ዕዙዝ ሓላፍነት ከምዘለዎምን ኣብ ጐድኒ ህዝቦም ደው ክብሉን ታሪኻዊ ግቡእ ግዴታን እዩ። ብተወሳኺ ብምልኡ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ናይ ኣሽሓት ኤርትራውያን ህይወት ንምድሓን ኩሉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ጸጋታቱ ንምኽታት ሓላፍነት ክወስድ ይጽውዕ።

ስለ’ዚ ድማ “ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍሕን ሰብኣዊ መሰላትን” ንኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ኤርትራውያንን ማሕበረ-ሰብ ዓለም፣ ኣህጉራውን ዞባውን ውድባትን ትካላትን ወዘተን ነዞም ዝስዕቡ ዕማማት ከሳልጡ ይጽውዕን ይምሕጸንን፡

• ኣገልግሎታት መሰረታዊ ቀረብ ማይ፣ ኤለክትሪሲቲን ካልእን ንህዝቢ ብምሉእነት ምቅራብ፣

• ነቶም ኣብ ዘተጻበበ ኣብያተ-ማእሰርትን ወትሃደራዊ መዓስከራት ዝርከቡ ዜጋታት ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም፣

• ኩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘገልግሉ ዘለዉ ብዕድመ ዝደፍኡ ወይ ኣረጋውያን ንግዜኡ ካብ ስራሕ ክውገኑ፣

• ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ጽንኩር ኩነት ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ተወዲቡ ንክገጥሞ ክፍቀደሉ፣

• ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ክኢላታት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታትን ሞያታትን ግቡኦም ንከበርክቱ ክተባብዑ፣

• እቶም ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕጋዝ ዘገልግሉ መዓጹ ርሕዋት ክኾኑ፣

• ካብ ኣህጉራዊ ውድባት ይኹን ኣብ ወጻኢ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝልገሱ ንዋታዊ ሓገዛት ብዘይ ዕንቅፋት ቅቡላት ክኾኑን ክኣትዉን ክፍቀድ፣

• ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ካልኦትን ሃገራትን ዝርከቡ ኤርትራውያን‘ውን ማዕረ’ቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ቆላሕታ ክወሃቦም፣

• ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ጻዕርታት ብህጹጽ ከምዝወሃሃድ ክግበርን ጻውዒቱን ምሕጽንትኡን የቅርብ።

እዚ ሓደጋ‘ዚ ኣዝዩ ከቢድን ሰፊሕን ቆላሕታ ዝሓትት ስለዝኾነ፡ ኩላትና ኤርትራውያን ከም ዜጋታት ስክፍታና ክንገልጽን ግቡኣትና

ክንፍጽምን ንሕተት ኣሎና።

ሕዝብና ምድሓን ናይ ቀዳምነታትና ቀዳምነት እዩ።

ሽወደናዊ-ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን ሚያዝያ 07, 2020

Leave a comment