ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ደለይቲ ፍትሒ ሽወደን

ምምስራት ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን

ጸሓፊ፡ ተስፋልደት መ.

እቶም ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ 2018 ከም ንጹላትን ፍንዋትን ዝተበገሱ ግን ከኣ ንጹራት ዕላማታትን መልእኽትን ዝነበሮም ምንቅስቃሳት፣ ጥርኑፍን ዝተወሃሃደን ኣሰራርሓ ከተኣታትዉ፣ ኣድላይን ቀዳምነት ዝወሃቦ ዕማም ምዃኑ ርዱእ ነይሩ። ነቶም ተበግሶታት፣ ኣብ ብዙሕ ኩርንዓት ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን፣ ዳርጋ ብተመሳሳሊ ኣገባብ`ዮም ኣሰላሲሎሞም።

ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን`ውን፣ ምስዞም ምንቅስቃሳት ብዝመሳሰል ኣገባብ እዮም፣ ፈለማ ብከተማታትን ከባቢታትን፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ብደረጃ ሃገር ክጥርነፉ ምንቅስቃሳት ዝጀመሩ።

ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሓምለ 2019፣ ንከተማታትን ከባቢታትን ዝውክሉ ኣባላት ኣካየድቲ ሽማግለታት ኣብ ዘካየድዎ ክልተ ተኸታተልቲ ርክባት፣ ናይ ዕላማታት ሓድነት ምህላዉ ድሕሪ ምርግጋጽ፣ ሓጺር ገምጋም ነቲ ከሰላስልዎ ተሓሲቡ ዝነበረ ዕማታት ድሕሪ ምግባር፣ ዕማምቶም ምውህሃድን ብጥርኑፍ ምስራሕን፣ እዋናውን ቀዳምነት ዝወሃቦ ዕማም ምንባሩ ኣስሚሮምሉ። ናብ ተግባር ንምኻድ ድማ ነዚ ተልእኾ እትዓምም ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብምምዛዝን ንጹራት መምርሒታት ስራሕ ብምሃብን ተበጊሶም።

ኣሰናዳኢት ሽማግለ ደለይቲ ፍትሒ ሽወደን፣ ኣብ ናይ ፈለማ ኣኼባኣ፣ መደባት ስርሓ ስኢላ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ድሕሪ ምግባርን፣ ሰነዳት ጉባኤ ምድላውን፣ ኣገባብ ውክልና፡ ዝግበረሉ ቦታን ዕለትን ብምንጻር፣ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ተልእኾኣ ዛዚማ፣ ጉባኤ ጸዊዓ።

መስራቲ ጉባኤ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሽወደን፣ ብዕለታት 26-27 ሕዳር፡ 2020፡ ኣብ ትሕቲ “ንሓርነት ብሓድነት” ዝብል ቴማ፣ ብካብ ልዕሊ 20 ከተማታት ዝተወከሉ ተሳተፍቲ፣ ዕውት መስራቲ ጉባኤ ኣሰላሲሉ። ነቶም ብኣሳናዳኢት ሽማግለ ዝቀረቡ ሰነዳት ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይን ኣድላይ ምትዕርራይ ድሕሪ ምግባር፣ ብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቁ። ስም ማሕበር ድማ ‘ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን’ ክኸውን ወሲኑ። ካብ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ተወከልቲ መስራቲ ጉባኤ፣ 23 ቀወምቲ፣ 2 ድማ ተቐየርቲ ዝርከብዎም፣ ኣካያዳት፣ ተቆጻጻሪትን ኣምራጺትን ሽማግለታት ብምምራጽ፣ ንስራሕ ኣበጊስዎም።

እቶም ሰነዳት፣ ስምምዓት ዝሓዘ ሰነድን (charter) ዓንደ-ሕግን (ቅዋም) ዘጠቃልሉ ኮይኖም፣ ንዕላማታት፣ ተልእኾን ራእይን ማሕበር ዘነጽሩ እዮም። ትሕዝቶ ቻርተርን ዓንደ-ሕግን፣ እዚ ሃገራዊ ማሕበር፣ ፍትሒ፣ ደሞክራሲ፣ ግዝኣተ-ሕግን ሓርነታትን ኣብ ኤርትራ ንምስፋን ብኹሉ ማዳይ ክቃለስ ሙዃኑ የነጽር። ኣብ ርእሲ እዚ ኣገዳስነት ምዕቃብን ምኹስኳስን ማሕበራውን ባህላውን ክብርታት ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ሽወደን ዘነጸሩ ነጥብታት የጠቃልሉ።

ኣብ ዝቀጸለ ንጥፈታት፣ ኣካያዲት ሽማግለ፣ ብኣቦ-መንበር እትምራሕ ትሽዓተ ዝኣባላታ (ሸውዓተ ቀወምትን ክልተ ተቀየርትን) ዝቖመት ፈጻሚት ሽማግለ መዚዛ። እታ ዝተመዘት ሽማግለ ድማ መደባት ስራሕ ማሕበርን ቀዳምነታትን ብምንጻር ንስራሕ ተበጊሳ ትርከብ።

ኣብ ቕድሚ እዚ ማሕበር ተገቲሮም ዘለዉ ዕማማት፣ ንጽባሕ ይጽንሓለይ ዘይበሃሉ፣ እዋናውያንን ወሰንትን ግን ከኣ ከበድትን ዝተሓላለኹን ብሙዃኖም፣ ናይ ኩሉ ኒሕ ዝስምዖ ሃገራዊ ደላይ ፍትሒ፣ ንጡፍ ተሳታፍነት ዝጠልቡ ምዃኖም ብምስማር እዮ እዚ ሃገራዊ-ማሕበር ንትግባረኦም ተበጊሱ ዘሎ።

Leave a comment